Algemene Voorwaarden

Algemene Levering en Verkoop Voorwaarden Webshop 4YourCar (onderdeel van Poly4U)

ALGEMENE VOORWAARDEN 4YOURCAR
ARTIKEL 1. | DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.
1. 4YourCar: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van Poly4U, gevestigd te Zoetermeer, ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 64205479.
2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie 4YourCar een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
3. Consument: een wederpartij als bedoeld in lid 2, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
4. Partijen: 4YourCar en de wederpartij gezamenlijk.
5. Webwinkel: www.4yourcar.nl.
6. Overeenkomst: iedere tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst waarmee 4YourCar zich jegens de wederpartij heeft verbonden tot de levering van producten.
7. Producten: de in het kader van de overeenkomst door of namens 4YourCar aan de wederpartij te leveren zaken, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, uiteenlopende accessoires voor pick-ups, SUV’s en bedrijfswagens.
8. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
9. Recht van ontbinding: de aan een consument geboden wettelijke mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden tot 14 dagen na ontvangst van de producten door of namens de consument.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van 4YourCar en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
2. De eventuele algemene of andersluidende voorwaarden van de wederpartij, zijn niet op de overeenkomst van toepassing.
3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
1. Elk aanbod van 4YourCar is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. 4YourCar kan zijn aanbod nog herroepen tot onverwijld na aanvaarding daarvan door de wederpartij. Indien 4YourCar zijn aanbod herroept en betaling door de wederpartij reeds heeft plaatsgevonden, draagt 4YourCar onverwijld zorg voor terugbetaling aan de wederpartij.
2. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van 4YourCar dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
3. Iedere overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat de bestelling door de wederpartij is geplaatst en de wederpartij heeft voldaan aan alle voorwaarden die in het aanbod van 4YourCar zijn vermeld. 4YourCar zal de ontvangst van de bestelling zo spoedig mogelijk per e-mail aan de wederpartij bevestigen.
4. Indien de wederpartij de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING VOOR CONSUMENTEN BIJ WEBWINKEL- BESTELLINGEN
1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het bepaalde in het volgende lid, kan de consument de overeenkomst die rechtstreeks middels de webwinkel tot stand is gekomen, tot 14 dagen nadat de producten door of namens de consument in ontvangst zijn genomen, zonder opgave van redenen ontbinden.
2. De consument heeft geen recht van ontbinding bij:
a. de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
b. de levering van producten die na levering naar hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;
c. een levering ten aanzien waarvan het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
3. De consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de overeenkomst ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door 4YourCar aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij 4YourCar. Zo spoedig mogelijk nadat 4YourCar in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal 4YourCar de ontbinding van de overeenkomst per e-mail bevestigen.
4. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1, dient de consument zorgvuldig om te gaan met de te retourneren producten, alsmede de verpakking daarvan. De consument mag de producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de producten te beoordelen. Het uitgangspunt daarbij is dat de consument de producten slechts in die mate mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
5. Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de betreffende producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking retourneren aan het door 4YourCar daartoe vermelde retouradres.
6. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 4. 4YourCar is gerechtigd deze waardevermindering aan de consument in rekening te brengen, bijvoorbeeld door deze te verrekenen met de reeds van de consument ontvangen betaling.
7. Retournering van de producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de consument het verzoek bij 4YourCar heeft ingediend om de overeenkomst te ontbinden.
8. Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor zijn rekening.
9. 4YourCar zal de van de consument ontvangen betalingen, minus eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst aan de consument terugbetalen, mits de producten zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is 4YourCar niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen indien de consument bij de bestelling uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door 4YourCar aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

ARTIKEL 5. | TERMIJNEN
1. De leveringstermijn waartoe 4YourCar zich jegens de wederpartij heeft verbonden, betreft een indicatieve, niet-fatale termijn. Voor de nakoming van deze termijn is 4YourCar mogelijk mede afhankelijk van derden, zoals zijn toeleverancier. Indien de niet tijdige nakoming het gevolg is van een niet aan 4YourCar toerekenbare omstandigheid, oftewel overmacht in de zin van artikel 12, worden de verplichtingen van 4YourCar opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie, zonder dat de wederpartij aanspraak maakt op schadevergoeding of enige andere compensatie. Het bepaalde in het overige van artikel 12 vindt in zodanig geval overeenkomstige toepassing.
2. Indien de niet tijdige nakoming het gevolg is van een wél aan 4YourCar toerekenbare omstandigheid, treedt het verzuim van 4YourCar niet eerder in dan nadat de wederpartij 4YourCar schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en 4YourCar na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
3. Verzuim van 4YourCar als gevolg van een aan 4YourCar toe te rekenen omstandigheid, e.e.a. zoals bedoeld in lid 2, biedt de wederpartij recht op ontbinding van dat gedeelte van de overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

ARTIKEL 6. | LEVERING
1. De levering van de producten geschiedt op de uitdrukkelijk overeengekomen plaats en wijze. Indien niet uitdrukkelijk een plaats en/of wijze van levering is overeengekomen, vindt de levering van de producten plaats door bezorging daarvan op het door de wederpartij opgegeven afleveradres. Bij gebreke van een afleveradres, wordt het factuuradres als afleveradres aangemerkt.
2. 4YourCar dan wel zijn toeleverancier bepaalt de wijze van verpakking en eventuele verzending van de producten.
3. 4YourCar behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te (doen) leveren. In geval van een deellevering vangt de bedenktijd van de consument in verband met het recht van ontbinding pas aan op de dag dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de consument in ontvangst is genomen.
4. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de wederpartij op het moment dat de producten door of namens de wederpartij in ontvangst zijn genomen.
5. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de wederpartij nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren producten in ontvangst te nemen en/of de overeengekomen prijs te voldoen.
6. Indien 4YourCar als gevolg van een aan de wederpartij toerekenbare omstandigheid extra kosten (zoals naar redelijkheid vast te stellen opslagkosten en/of kosten in verband met meerdere afleverpogingen) maakt, welke niet zouden bestaan indien de wederpartij haar afnameverplichting jegens 4YourCar deugdelijk was nagekomen, komen deze kosten aanvullend voor rekening van de wederpartij. Indien de wederpartij tekortschiet in de nakoming van haar afnameverplichtingen jegens 4YourCar, behoudt 4YourCar zich te allen tijde het recht voor de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, onverminderd de verschuldigdheid van de wederpartij van hetgeen zij uit hoofde van de overeenkomst aan 4YourCar verschuldigd is.

ARTIKEL 7. | GARANTIE
1. De wederpartij maakt, behoudens het bepaalde in het volgende lid, uitsluitend aanspraak op de eventueel door de toeleverancier van 4YourCar meegeleverde en aan de wederpartij overgedragen fabrieksgarantie.
2. Een door 4YourCar, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens 4YourCar kunnen doen gelden.
3. Onverminderd de eventueel uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden, vervalt verstrekte garantie in elk geval indien een gebrek van het product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan 4YourCar of zijn toeleverancier kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege 4YourCar, het niet vakkundig en regelmatig (doen) onderhouden en het aanbrengen van veranderingen, waaronder begrepen reparaties die niet met voorafgaande instemming van 4YourCar zijn uitgevoerd.
4. Op garantie kan door de wederpartij slechts een beroep worden gedaan indien de wederpartij aan al haar uit de overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen heeft voldaan.
5. In geval van een geldige garantieaanspraak van de wederpartij, maakt zij, naar keuze van 4YourCar, uitsluitend aanspraak op herstel of vervanging van het geleverde. Herstel dan wel vervanging geldt voor 4YourCar als volledige schadeloosstelling.

ARTIKEL 8. | ONDERZOEK EN KLACHTEN
1. De wederpartij dient op het moment van leveren van de producten direct te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien de producten op locatie van 4YourCar worden afgehaald, verklaart de wederpartij door inontvangstname van de producten dat zij aan de overeenkomst beantwoorden, tenzij de wederpartij een schriftelijk voorbehoud bij de inontvangstname heeft gemaakt.
2. In geval van bezorging van de producten aan de wederpartij, dient de wederpartij bij inontvangstname de verpakking en inhoud daarvan nauwkeurig te controleren. Bij schade dient dit op de verzendnota zoals aangebracht op de verpakking, dan wel op de transportbon, te worden vermeld. Een dergelijke vermelding dient te luiden “verpakking beschadigd of verpakking en inhoud beschadigd”. De chauffeur dient de nota c.q. bon af te tekenen. De wederpartij dient de nota c.q. bon goed te bewaren en eventueel foto`s van de schade te nemen, waarna de wederpartij zo spoedig mogelijk contact met 4YourCar dient op te nemen. Schades zonder enige vermelding ter zake op de verzendnota c.q. transportbon, worden niet in behandeling genomen.
3. In geval van schade is de wederpartij te allen tijde gerechtigd de bestelling niet in ontvangst te nemen, in welk geval de wederpartij wel wordt verzocht zo spoedig mogelijk contact met 4YourCar op te nemen.
4. Het bepaalde in dit artikel laat de dwingende wettelijke rechten van consumenten onverlet.
ARTIKEL 9. | OVERMACHT
1. 4YourCar is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
2. Voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
3. Indien 4YourCar bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 10. | OPSCHORTING EN ONTBINDING
1. 4YourCar is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst 4YourCar ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de wederpartij schriftelijk door 4YourCar in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
2. Indien de wederpartij haar onderneming liquideert of overdraagt aan een derde, in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd, alsook in geval waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is 4YourCar gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van haar betalingsverplichting heeft gesteld.
3. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door 4YourCar op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
4. De wederpartij is verplicht de schade die 4YourCar ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
5. Indien 4YourCar de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen die 4YourCar op de wederpartij heeft, terstond opeisbaar.

ARTIKEL 11. | PRIJZEN EN BETALINGEN
1. Alle door 4YourCar vermelde prijzen zijn in euro, exclusief btw en eventuele andere heffingen van overheidswege, met dien verstande dat voordat een overeenkomst met een consument wordt gesloten, de totaalprijs inclusief btw wordt vermeld.
2. Indien zich na totstandkoming van de overeenkomst, doch voor levering, prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren voordoen welke 4YourCar redelijkerwijs niet kan voorzien en waarop 4YourCar redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, is 4YourCar gerechtigd deze prijsstijgingen aan de wederpartij door te berekenen, met dien verstande dat een consument om die reden gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst en 4YourCar alsnog uitdrukkelijk te kennen geeft de overeenkomst niet onder de oorspronkelijk overeengekomen prijscondities te willen nakomen. Vorenbedoelde bevoegdheid van de consument
om de overeenkomst te ontbinden, geldt niet indien de prijsverhoging het gevolg is van stijgingen van btw of andere heffingen van overheidswege.
3. 4YourCar is gerechtigd te vorderen dat de door de wederpartij verschuldigde prijs geheel of gedeeltelijk middels vooruitbetaling wordt voldaan, met dien verstande dat 4YourCar een consument niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs. Indien de consument evenwel reeds voor vooruitbetaling van meer dan de helft van de koopprijs heeft gekozen, blijft hij aan deze keuze gebonden.
4. 4YourCar is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst dan nadat de wederpartij alle op haar rustende en reeds opeisbare betalingsverplichtingen jegens 4YourCar is nagekomen. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 is 4YourCar in geval van betalingsverzuim van de wederpartij dan ook gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de wederpartij haar betalingsverzuim heeft gezuiverd.
5. Betalingen dienen te geschieden middels de door 4YourCar voorgeschreven betaalmethode. In geval van betaling middels overboeking, dient deze te geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn.
6. Betaling dient plaats te vinden zonder enig beroep op opschorting of verrekening, e.e.a. voor zover de wet daaraan ten behoeve van de consument niet dwingend in de weg staat.
7. 4YourCar is gerechtigd om de aan de wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.
8. Indien de wederpartij haar onderneming liquideert of overdraagt aan een derde, in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd, alsook in geval waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
9. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de ten tijde van het betalingsverzuim geldende wettelijke rente indien de wederpartij handelt in hoedanigheid van consument.
10. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 12. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
1. Behoudens het bepaalde in artikel 7 en 8 is 4YourCar na de levering niet langer aansprakelijk voor gebreken van het geleverde.
2. De wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door haar verstrekte bestelgegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan 4YourCar kan worden toegerekend.
3. 4YourCar is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van 4YourCar aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan 4YourCar toegerekend kunnen worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
4. Mocht 4YourCar aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft 4YourCar te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De wederpartij dient 4YourCar hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van 4YourCar ter zake vervalt.
5. De aansprakelijkheid van 4YourCar is beperkt tot ten hoogste herstel of vervanging van de leverantie waarop de aansprakelijkheid van 4YourCar betrekking heeft. Indien herstel of vervanging niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van 4YourCar beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van 4YourCar betrekking heeft.
6. Indien de aansprakelijkheid van 4YourCar ondanks het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden excessief is, zal de aansprakelijkheid van 4YourCar nimmer meer belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door 4YourCar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van 4YourCar dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
7. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens 4YourCar bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende rechtsvorderingen die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
8. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
9. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van 4YourCar.

ARTIKEL 13. | EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Alle door 4YourCar geleverde producten blijven zijn eigendom totdat de wederpartij al haar verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
2. Het is de wederpartij verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht 4YourCar hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
4. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan 4YourCar of door 4YourCar aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. 4YourCar is bij verzuim van de wederpartij gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 14. | ALGEMEEN KLACHTBELEID
1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen, onverminderd het bepaalde in artikel 8, binnen bekwame tijd nadat de wederpartij de gronden die tot de klacht aanleiding geven, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk te worden ingediend bij 4YourCar.
2. Bij 4YourCar ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
3. Indien een klacht van een consument niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 15. | INTELLECTUELE EIGENDOM
1. 4YourCar behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor op de door hem gevoerde merknamen en merktekens. Het is de wederpartij verboden deze goederen te (doen) verveelvoudigen, na te (doen) maken, te (doen) reproduceren of te (doen) openbaren of verspreiden of op welke andere wijze dan ook te gebruiken dan uit de aard of strekking van de overeenkomst c.q. de wederverkoopactiviteiten van de wederpartij voortvloeit.
2. Een aan de wederpartij toerekenbare schending van het bepaalde in het vorige lid, geeft 4YourCar het recht om onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk, alsmede een nader aan de hand van de aard en omvang van de inbreuk vast te stellen schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 16. | SLOTBEPALINGEN
1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van 4YourCar aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen kennis te nemen.
4. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, is de Nederlandstalige versie daarvan steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]